BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

      BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI
                   KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

 

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

BAŞKENT ÖRNEK ÖĞRETİM HİZMETLERİ KIRTASİYE GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI, Başkent Örnek Okulları tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine, işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Öncelikle bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Başkent Örnek Okulları, şirket bünyesinde farkındalığın oluşması için gerekli çalışmaları düzenleyerek ve iç işleyişi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirerek bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu Politika, BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

AÇIK RIZA

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

ANONİM HALE   GETİRME

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar.

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ANONİM HALE GETİRME

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

 

 

2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI       
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından kişisel veriler aşağıdaki kayıt ortamları aracılığıyla işlenmektedir.

 • Sunucular
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, devlet kurumlarına ait yazılımlar)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Elektronik olmayan yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

4. ÇALIŞAN, ADAY VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI

4.1. Aday ve Stajyer Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler    
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI, iş başvurusu amacıyla kendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Özgeçmiş, iş tecrübesi, eğitim durumu, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cinsiyeti,
 • Telefon, Adres, E-mail, tercih ettiği bir yakının telefon numarası (iletişim bilgileri),
 • Giriş- çıkış kayıtları ve kamera kayıtları,
 • Ehliyet, Banka Hesap bilgileri
 • Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,
 • Referanslar veya BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, askerlik durumu, sabıka kaydı, SSK no, vergi no, ücret ödeme şekli gibi bilgileri işleyebilir.


 

4.2. Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler      
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI, iş ilişkisi/ iş sözleşmesinin ifası nedeni ve amacıyla çalışan kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Özgeçmiş, fotoğraf, iş tecrübesi, eğitim durumu, diploma, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Sicil No, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, Eş Adı Soyadı-Eş Mesleği
 • Acil durumlarda aranabilecek Yakının telefon numarası
 • Telefon numarası, Adres, E-mail adresi (iletişim bilgileri),
 • Referanslar veya BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, ücret ödeme şekli gibi bilgiler,
 • Sabıka kaydı, sağlık raporu
 • Banka hesap bilgileri, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Asgari Geçim İndirimi hakkında bilgiler,
 • Askerlik tescil belgesi, SGK hizmet dökümü, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, geçici çalışma belgesi, BES ve AGİ
 • Pasaport bilgileri
 • İcra Takip belgeleri
 • Maaş Ödemeleri
 • Prim, fazla mesai Ödemeleri
 • Yıllık izin kayıtları
 • İcra kesintileri
 • SGK, Vergi ödemeleri
 • Yol -yemek , sağlık sigortası ödemeleri
 • Kıdem, ihbar, tazminat ödemeleri
 • Mesleki Yeterlilik Bilgileri
 • Çocuk Kimlik Bilgileri
 •  Evlilik Cüzdanı
 • Giyim
 • Bütçe çalışmaları Yıllık izin ödemeleri
 • Yan Hak Ödemeleri Eğitim
 • İzin dilekçeleri, İşe gelmeme tutanakları  
 • Fotoğraf kamera kayıtları, iş seyahatleri bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri,
 •  Araç zimmet bilgileri, iş kıyafet bedenleri, risk yönetim bilgileri
 • Yabancı Personeller için Vatandaşlık Numaraları, Anne kızlık soyadı,  Pasaport, çalışma izni, geçici oturum belgesi konum verilerini işlemektedir.
 • Vergi indirimi kapsamında personelin bakmakla yükümlü olduğu engel sahibi kişilerin ( kimlik fotokopileri)engel raporu vergi indirim yazıları

4.3. Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler  
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla, fiziksel ziyaretçilerinin,

 • Adı-Soyadı, ziyaret tarihi, varsa araç plakası, kamera kayıtları ve kime geldiğini içeren kişisel verilerini işlemektedir.

4.4. Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’nIn uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri icra etmek.

4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI çalışan kişi grubunun aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’nın uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • MEB süreçlerini yürütebilmek
 • Eğitim faaliyetlerinin devamını sağlaya bilmek
 • Denetim etik faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • İnsan kaynakları ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
 • Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’nın kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Çalışanın kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

4.6. Çalışanların, Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri
İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu Politika ’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanmaktadır:

 • Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,
 • Adayların BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’na e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri, İşkur, İK siteleri ile Linkedin,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından yapılan araştırmalar.

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

4.7. Adaylar ve Stajyerler Hakkında Referans Araştırması Yapılması
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI, adaylar hakkında, adayların iş başvuru formunda ilgili alanları doldurmak suretiyle belirtmiş olduğu bilgiler ile referans araştırması yapabilir.
Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır. Referans araştırması yapılması amacıyla iletişime geçilecek olan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü ilk iletişim anında BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI yetkilisi tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.         Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI ile irtibat kurabilir.

4.8. Çalışanların ,Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’na başvurabilirler.

4.9. Adaylık ve Stajyerlik Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar      
İşe alım süreçleri boyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

4.10. Çalışanların ,Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Güvenliği     
BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI işlediği kişisel verilerin güvenliği bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

 

5. VELİ, VELİ ADAYI VE ÖĞRENCİ

5.1. Veli ve Öğrenciye İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

 • BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından veli ve öğrencilerimize yönelik sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından temin edilerek ve BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Sicil No, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Dini, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, Eş Adı Soyadı-Eş Mesleği
 • Telefon numarası, elektronik posta adresi (iletişim bilgileri),
 • Veli, Veli adayı ve Öğrenci talepleri, öneriler ve siparişler.
 • Kapalı devre görüntü kayıtları

5.2. Veli ve Öğrenci Adayına ilişkin toplanan kişisel veriler

Adı Soyadı T.C Kimlik adres telefon E mail Adres Hangi okula gideceği hangi okula gittiği Kaçıncı sınıf olduğu Öğrenci TC ve TC bilgileri

5.3. Veli ve Öğrenciye İlişkin Toplanan Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI, Veli, Veli adayı ve Öğrenci sunduğu hizmet ile aralarındaki iş ilişkisini dikkate alınarak Veli, Veli adayı ve Öğrenci aşağıdaki amaçla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Veli ve Öğrenci tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.
 • MEB Yasal süreçlerini işletmek
 •  Emniyete gerekli kalan kişiler hakkında bilgi verilmesi
 • Güvenlik süreçlerinin tamamlanması
 • 5651 yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
 •  Hizmet Satım Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi , iş akışının sağlanması ,ve anlaşmalı şirketler ve çalışan yakınlarına burs verilmesi amacıyla.
 • Evrak Hizmetleri Süreçlerinin Yürütülmesi , iş akışının sağlanması ve iletişim faaliyetlerinin tamamlanması amacıyla.
 • Eğitim kurumlarımızın sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

5.4. Veli ve Öğrenciye İlişkin Toplanan Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Görüşme ve/ veya değerlendirme sürecinde Veli, Veli adayı ve Öğrenci kişisel verileri bu Politika’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda; e-posta, yazılı dilekçe/ öneri-talep formları/ teknik servis formları ile.

5.5. Veli ve Öğrenciye İlişkin Toplanan Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen Veli, Veli adayı ve Öğrenci bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’na başvurabilirler.

9. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi   halinde BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da www.baskentornekkoleji.com.tr adresine yazılı başvuruda bulunulması halinde gerekli bilgilendirme yapılır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

İşbu POLİTİKA kapsamında, BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Çalışan İşlem Bilgisi
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Meslek Deneyim Bilgisi
 • Denetim Teftiş Bilgisi
 • Yan Haklar ve Menfaat Bilgisi
 • Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Risk Yönetim Bilgisi
 • Araç Plaka Bilgisi

11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI kişisel verileri  aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

Aday- Çalışan Grubu için:

 • İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Adayların değerlendirilebilmesi,
 • Özlük dosyasının oluşturulması,
 • Performans değerlendirmesi yapılabilmesi,
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti,
 • İş akdi çerçevesinde çalışan kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi,
 • Yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi organizasyonların yapılması,
 • Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi
 •  Kanuni takibat işlemlerinin yapılması

Veli, Veli adayı ve Öğrenci Grubu için:

 • Veli, Veli adayı ve Öğrenci tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.
 • Veli, Veli adayı ve Öğrenci  eğitim hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum çalışanı için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Yasal düzenlemelere uyum gereği.
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Hissedar/Ortak için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini

 

 

12. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişi grubuna ait kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

12.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir. Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta ve paylaşılabilmektedir.

12.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları      
Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İş ortaklarına (Bağımsız Denetmenler, Anlaşmalı olunan sigorta şiketleri),
 • Firmanın sosyal medya hesaplarında bu hesapları takip eden kişiler ile( şirket içinde kutlama ve etkinliklerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda(fotoğraf paylaşımı da dahil) çekilen fotoğraf ve videolar için),
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Şirket Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi).

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

 • BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI’nın uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi.

13. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

14. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

14.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar         
Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

 

 

 

14.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için kişiler, BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI kep ve e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da   www.baskentornekkoleji.com.tr  sayfasında yer alan KVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

 

15. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir ( İmha ) veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

15.1 İMHA YÖNTEMLERİ

BAŞKENT ÖRNEK OKULLARI, kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde (10 Yıl) re’sen siler, yok eder ( İmha ) veya anonim hale getirir.

16. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında      www.baskentornekkoleji.com.tr  adresi üzerinden bilgi verilecektir.

 


Paylaş